زهرا

معلولین

درباره داوطلب

بنده مرکز معلولین بی سرپرست رو در شهر زاهدان دارم در این خصوص با موسسه شما علاقه به همکاری دارم

موقعیت مکانی