سوالات نیکراهی

خیر، تعریف فرصت داوطلبی رایگان است و رایگان می ماند.

خیر، فقط موسسات تایید شده به اطلاعات هویتی کامل همچون شماره همراه دسترسی دارند. اینگونه اطلاعات نمایش عمومی داده نمی شوند.

کلیه نهادها یا حتی افرادی که توسط مجموعه نیکراه احراز هویت شده و دارای صلاحیت تعریف فعالیت داوطلبانه باشند.