1. قوانین و مقررات

نیکراه یک پلتفرم اجتماعی و مستقر در ایران است. لذا از تمامی قوانین و مقررات کشوری جمهوری اسلامی ایران تبعیت می نماید.  نیکراه برای خود یک هویت کاملاً اجتماعی قائل است؛  بنابراین در امور سیاسی مداخله نمی نماید. همچنین لازم به ذکر است که تمامی موسسات پذیرنده داوطلب و همچنین فرصت های داوطلبی تعریف شده در سایت در چارچوب قوانین کشوری می‌باشند و تمامی مسئولیت حاصل از تعریف پروژه ها و فرصت های داوطلبی بر عهده موسسات پذیرنده است.

2.محدودیت ها

فرصت های داوطلبی و همچنین موسسات پذیرنده داوطلب در سایت نیکراه نمی توانند پروژه‌ها و فعالیت‌هایی تعریف کنند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ناقض قوانین کشوری بوده و یا به هر فرد یا نهاد دیگر آسیب رسانند.

3.تجدید نظر و اشتباهات

مسئولیت هرگونه اشتباه سهوی وعمدی در محتوای درج شده توسط موسسات و همچنین فرصت های داوطلبی و نتایج حاصل از این اقدامات بر عهده نگارنده آنان است و این وبسایت هیچگونه مسئولیتی در قبال آنان بر عهده ندارد.

4. شرایط استفاده از سایت

داوطلبین و موسسات پذیرنده داوطلب خود موظفند تا هنگام دریافت رزومه و یا شرکت در فراخوان داوطلبی،  ابعاد مختلف موجود را بررسی نموده و سپس در آن فعالیت یا با آن فرد مشارکت نمایند. این وبسایت هیچگونه مسئولیتی در خصوص عواقب عمدی و یا سهوی  تعریف پروژه ها و فرصت های داوطلبی موجود بر عهده ندارد.