نسل مهریکتا

09122286093 09122286*** نمایش
s.akbariii307@yahoo.com
فرصت همکاری - 0

درباره موسسه

موسسه نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نسل مهر یکتا در سال ۱۳۹۵ تحت نظر سازمان بهزیستی استان البرز مجوزمربوطه را اخذ نموده و به صورت شبانه روزی از ۲۰ دختر ۷ تا ۱۲ سال نگهداری می کند .این موسسه خود را متعهد می داند تا مرهم و تسکینی  بر رنج و غم های بی پایان کودکان باشد.
حوزه کاری موسسه
کودکان (ایتام، کودکان بدسرپرست و بی سرپرست)
به داوطلبان خود چه دستاوردی ارائه می کنید؟
تجربه کاری